Featured

palyatati kiiras 2017

 

G-122/2017. számú

P Á L Y Á Z A T I   K I Í R Á S

A Budapesti Polgárőr Szövetség (továbbiakban: BPSZ) pályázatot ír ki az Országos Polgárőr Szövetség és a BPSZ között létrejött Támogatási szerződésben írtak végrehajtására.

A pályázat célja:

A BPSZ-hez tartozó tagegyesületek tevékenységeinek minél szélesebb körű támogatása, a szakmai fejlődés, a hatékonyság javításához szükséges feltételek biztosítása, a fentebb említett Támogatási szerződésben írtak teljesülése.

A pályázat tárgya a Belügyminisztérium által a társadalmi önszerveződések támogatása keretében a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. CLXV. törvényben (továbbiakban: Ptv.) foglalt, a közbiztonság és közrend fenntartásában részt venni kívánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok által létrehozott civil szervezetek támogatása a közbiztonság javítását célzó társadalmi elvárásokat tükröző, önként vállalt bűnmegelőzési feladatok maradéktalan végrehajtása.

A BPSZ tagegyesületei pályázhatnak az alábbiakra:

A Ptv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott ALAPFELADATKÉNT meghatározott járőrszolgálat, figyelőszolgálat és jelzőőri tevékenység ellátásához szükséges költségek finanszírozására.

A Ptv. 3. § (2) bekezdésében meghatározott KIEGÉSZÍTŐ FELADATKÉNT meghatározott tevékenységek ellátásához szükséges költségek finanszírozására, ezen belül:

 1. )a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában,
 2. )a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében,
 3. )az otthonában élő fogyatékos személy védelmében, a polgárok és javaik védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában,
 4. )a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében,
 5. )a rendezvények helyszínének biztosításában,
 6. )a Rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitány, a megyék (főváros) tekintetében a rendőrfőkapitány és a polgárőr szervezet működési területén illetékes helyi önkormányzat által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint baleset-megelőzési bizottság munkájában,
 7. )az önálló, valamint közös feladat- vagy szolgálatellátás útján az együttműködő szervek szakmai tevékenységének segítésében,
 8. )a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységben, valamint
 9. )a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában,
 10. ) a közforgalmú vasúti személyszállítási szolgáltatás rendjének biztosításában,
 1. )az Egyesület hatályos alapszabályában vállalt kiegészítő tevékenység ellátásában való részvétellel

felmerülő feladatokhoz szükséges költségek finanszírozására.

Az egyesületben rendes tagként nyilvántartott polgárőr részére a polgárőrök formaruhával történő ellátásának szabályáról, valamint a formaruha és a fényvisszaverő mellény jellemzőinek meghatározásáról szóló 62/2013. (XI. 28.) BM rendelet szerinti FORMARUHA BIZTOSÍTÁSÁRA.

                

valamint az egyesület tulajdonában vagy BPSZ tulajdonban (egyesület üzemben tartásában) lévő POLGÁRŐR SZOLGÁLATI GÉPJÁRMŰ feliratozására.

A támogatás keretében ELSZÁMOLHATÓAK különösen:

a helyi közrend és közbiztonság védelme, bűnmegelőzési tevékenység végrehajtását szolgáló működési költségek fedezete, a polgárőr szolgálatot elősegítő tárgyak és eszközök, beszerzése, így a járőrszolgálat, figyelőszolgálat és jelzőőri tevékenység ellátásához szükséges

 • formaruha beszerzése,
 • fényvisszaverő mellény beszerzése,
 • gépjármű beszerzés, javítás, -karbantartás, felújítás költségei,
 • gépjármű figyelmeztető jelzést adó készülékének beszerzése, javítása, karbantartása,
 • gépjármű szabályzatban meghatározott módon történő feliratozása,
 • üzemanyag felhasználás,
 • hír- és infokommunikációs eszközök beszerzése, javítása, karbantartása,
 • kommunikációt elősegítő eszközök költségei (pld. telefonszámlák, internet, frekvenciadíj, stb.);
 • polgárőri tevékenység végzését elősegítő eszközök vásárlása, azok karbantartásával, javításával, felújításával kapcsolatos költségek,
 • rendőrségnél rendszeresített hatóanyag-tartalmú és töltőanyag tömegű vegyi eszköz beszerzésével felmerülő költségek,
 • védőital költségei,
 • polgárőr egyesület székhelye üzemeltetési költségei (így: villany, gáz, víz-csatornadíj, szemétszállítás díja, stb.)
 • nyomtatvány, irodaszer,
 • oktatás, képzés, továbbképzés költségei,
 • BPSZ egy negyedéves tagdíj,
 • könyvelő költsége,
 • bankköltség,
 • pályázatírással és –elszámolással összefüggő költségek,
 • a polgárőr tevékenységet népszerűsítő, azzal összefüggő figyelemfelhívó plakátok, szórólapok előállításával összefüggő kiadások.

Kiegészítő feladatként meghatározott tevékenységek ellátásához szükséges működési költségek, eszközök és tárgyak beszerzése, így különösen:

 • formaruha beszerzése,
 • gépjármű beszerzés, javítás, -karbantartás, felújítás költségei,
 • gépjármű figyelmeztető jelzést adó készülékének beszerzése, javítása, karbantartása,
 • üzemanyag felhasználás,
 • hír- és infokommunikációs eszközök beszerzése, javítása, karbantartása,
 • kommunikációt elősegítő eszközök költségei (pld. telefonszámlák, internet, frekvenciadíj, stb.);
 • a tevékenység végzését elősegítő eszközök vásárlása, azok karbantartásával, javításával, felújításával kapcsolatos költségek,
 • védőital költségei,
 • polgárőr egyesület székhelye üzemeltetési költségei (így: villany, gáz, víz-csatornadíj, szemétszállítás díja, stb.)
 • nyomtatvány, irodaszer,
 • oktatás, képzés, továbbképzés költségei,
 • BPSZ egy negyedéves tagdíj,
 • könyvelő költsége,
 • bankköltség,
 • pályázatírással és –elszámolással összefüggő költségek.
 • a polgárőr tevékenységet népszerűsítő, azzal összefüggő figyelemfelhívó plakátok, szórólapok előállításával összefüggő kiadások.

ezen túlmenően:

 1. )önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, ár- és belvízvédelemi feladatok ellátásához kapcsolódóan:

n  gépjármű megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékének beszerzése, javítása, karbantartása,

n  technikai eszközök felülvizsgálatának, javításának költségei,

n  a kiegészítő tevékenységgel kapcsolatban rendelkezésre álló eszközök, gépek, berendezések tárolásával összefüggő kiadások,

n  felszerelési tárgyak, védőeszközök, védőruházat beszerzésének költségei.

 1. )a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásával, a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében végzett tevékenység ellátásához kapcsolódóan:

n  környezet- és természetvédelmi járőrözés során talált és összegyűjtött hulladék összegyűjtésével és elszállításával kapcsolatban felmerült költségek.

 1. )az otthonában élő fogyatékos személy védelmével, a polgárok és javaik védelmével, az állami és önkormányzati vagyon megóvásával kapcsolatosan:

n  ún. SOS készülék, mobil segélyhívó készülék beszerzése, azok működtetésével kapcsolatos költségek.

Elszámolhatóak a hivatkozott 62/2013. (XI. 28.) BM rendeletben felsorolt és az egységes megjelenést biztosító polgárőr formaruha és fényvisszaverő mellény költségei.

Amennyiben nem az OPSZ-szel együttműködő ruházati cégektől kerül sor a formaruha megvásárlására, úgy az egyesület nyilatkozni köteles, hogy az előírásoknak megfelelő formaruha került megvásárlásra.

Elszámolhatóak az egységes megjelenést biztosító polgárőr szolgálati gépjárművek feliratozásának költségei A megjelenés kialakításánál maradéktalanul figyelembe kell venni a műszaki és megjelenési előírásokat.

A pályázás feltétele:

A pályázatban csak azon tagegyesületek vehetnek részt, akik:

- a pályázati adatlap kitöltésével és az előírt mellékletek csatolásával nyújtják be kérelmüket a támogatásra;

- megfelelnek a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény előírásainak; ezen belül:

- az egyesületnek rendelkeznie kell a Ptv. 4. § (1) bekezdés a.) pontjában írt rendőr-főkapitánysággal megkötött és hatályban lévő írásbeli együttműködési megállapodással, vagy igazolnia, hogy együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezte és az folyamatban van;

- a Ptv. 4. § (2) bekezdésében előírtak szerint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szervével együttműködési megállapodást kötött vagy igazolja, hogy az egyetértési hozzájárulás kiadását kezdeményezte és az folyamatban van.

- az OPSZ és a BPSZ tagjai;

- nyilatkoztak arról és igazolják, hogy az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezték 2015. évi működési, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolót, valamint a közhasznúsági mellékletet, a későbbiekben pedig 2017. június 15. napjáig igazolják, hogy az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezték 2016. évi működési, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolót, valamint a közhasznúsági mellékletet.

- megfizették a BPSZ taggyűlése által meghatározott szövetségi tagdíjat;

- írásban kinyilvánították, hogy az adott tagegyesület 2018. március 15. napjáig a BPSZ tagegyesülete marad;

- a pályázatban előírt mellékleteket hiánytalanul benyújtották és/vagy a hiánypótlási felhívásban előírt határidőben és módon a hiányzó mellékleteket becsatolták;

- kedvező elbírálás esetén írásbeli szerződéses kötelezettségként vállalják és végrehajtják a pályázatban vállalt feladatokat és szabályszerűen, határidőben elszámolási kötelezettségüknek eleget tesznek.

- az egyesület tudomásul veszi, hogy a BPSZ az elszámolásokat központilag készíti el, ehhez a támogatott együttműködését biztosítja.

- az egyesület tudomásul veszi, hogy az Országos Polgárőr Szövetség és a BPSZ jogosult a támogatott ellenőrzésére.

Pályázati értékelés:

A pályázati összeg a beérkező pályázatok összesítése, a kérelmek összegzése után kerül felosztásra.

A pályázat elbírálása során HÁTRÁNYT JELENT, ha a pályázó tagegyesület,

-           a BPSZ tagdíjfizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget vagy annak elmulasztását még írásban sem indokolta;

-           a pályázat kiírását megelőző hat hónapban a BPSZ Ellenőrzési Csoportja súlyos vagy ismétlődő hiányosságot fedett fel,

-          

-           az EPIR-ben 2016. – 2017. évben nincs bejelentett, regisztrált szolgálata,

-           nincs bankszámlája, ahova a támogatás utalható;

-           az egyesületnek köztartozása van;

-           aki más területi (megyei) polgárőr szövetség tagja.

A pályázat elbírálása során ELŐNYT élvez az a pályázó tagegyesület, amely:

-           az EPIR-ben pontos, minden részletre kiterjedő adatfelvitelt teljesített,

-           amely a BPSZ felhívásainak, kéréseinek megfelelően segítette a BPSZ szervezeti munkáját és működését.

A pályázat elbírálása során FIGYELEMBE VEENDŐ szempontok:

-           100x100 Biztonság” és „250x100 Biztonság” „350x100 Biztonság” mintaprogramban való részvétel. Az OPSZ által kiadott, a közbiztonság erősítésére és a lakosság biztonságérzetének javítására vonatkozó programban előírtak (figyelemmel az előírt adminisztratív tevékenységre is) teljesítése.

-           Az ún. „Külterületek biztonsága” kiemelt, polgárőr bűnmegelőzési programban való részvétel, az OPSZ által 2014. február 15. napján kiadott, módosított füzetben foglaltak teljesítése, amennyiben arra még 2017. évben is sor kerül.

-           Lovas polgárőr szolgálatban való részvétel;

A pályázatot benyújtó egyesületnek igazolnia kell az OPSZ lovas tagozathoz való tartozását, lovas szolgálat ellátásához rendelkezésre álló lovak számát és eszközök listáját, valamint, hogy ténylegesen lovas szolgálatot is ellát. Ez utóbbit az EPIR ide vonatkozó moduljának szolgálati óraszámával lehet igazolni.

-           Járási, területi, kirendeltségi, megyei, központi önkéntes mentőszervezetben való részvétel.

A pályázatot benyújtó egyesület a területi vagy központi katasztrófavédelmi szerv nyilatkozatával vagy igazolásával, megalakítási tervvel, együttműködési megállapodással igazolhatja a mentőszervezetben való részvételét. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy részt vesz a mentőszervezet tevékenységében legalább 2018. május 15-ig, vállalja a Katasztrófavédelmi szerv minősítő gyakorlatán történő részvételt. Amennyiben a minősítés eredménytelen, vagy abban nem vesz részt, abban az esetben a finanszírozásra nem jogosult. A pályázati támogatásnál a mentőszervezet különböző tevékenységeiben történő részvételt és a felajánlott létszám is jelentőséggel bír. A mellékelt nyilatkozatban szereplő tűzoltási/katasztrófavédelmi tevékenységhez leadott felszerelések és eszközök meglétét a BPSZ Ellenőrzési csoportja a pályázati támogatás időtartama alatt ellenőrizheti.

-            központi akciókban való részvétel

Az egyesület előnyt élvez a támogatási összeg odaítélésénél, ha 2016. évben és a pályázat elbírálásáig terjedő időszakban minél nagyobb polgárőr óraszámban részt vett központilag meghirdetett szolgálatban, erősítve az egyesületek egységes arculatának kialakítását, a rendőrrel közös szolgálatadást és a BPSZ elismertségét.

-            Kármegelőzési programban való részvétel

Az OPSZ-ORFK-NBT-Aegon által indított, közös betörés-megelőzési programjában való részvétel, ez által a programnak a lakosság minél szélesebb körben való megismertetése, a kampány során tett intézkedésekről az előírt adminisztratív feladatok elvégzése.

A BPSZ azon pályázók esetében, akik a korábbi BPSZ pályázati eljárások során az ott meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően számoltak el vagy a határidőben történő elszámolással késedelembe estek, azok esetében utófinanszírozási eljárást alkalmaz, melynek során a benyújtott és az egyesület által már kifizetett számlákat megvizsgálja és azok - pályázati kiírásnak - megfelelősége esetén a számlán szereplő összeget „utólagosan” fizeti ki, téríti meg az egyesület részére.

Amennyiben az adott egyesület tekintetében utófinanszírozás kerül meghatározásra és az ellenőrzés után a folyósítás megtörtént, úgy az elszámolással kapcsolatban - a későbbiekben felmerülő hiányosságok pótlása alól, az abból származó jogkövetkezmények alól – ide értve a teljes jogi felelősséget a pénzek felhasználására – a támogatott nem mentesül.

Az egyesületeket terhelő adminisztráció csökkentése érdekében és a pályázati elszámolások elkészítésének jogszabályban és a támogatási szerződésben írtak maradéktalan betartása érdekében a pályázati összeg elszámolását minden tagegyesület vonatkozásában, egységesen a BPSZ erre a feladatra kijelölt személye/szerződött partnere végzi.

A központi elszámolás menetrendjét külön íven szövegezzük.

A pályázat díjazása:

A pályázat összdíjazása: 21.000.000.- Ft, azaz Huszonegymillió forint.

A pályázat benyújtási határideje:

A pályázatot a BPSZ jelenlegi elhelyezési helyén (1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 17.) papír alapon egy eredeti példányban kell benyújtani 2017. április 18. napján (kedd) 16:00 óráig a G-122/2017. sz. pályázati adatlap és annak mellékleteinek benyújtásával.

A pályázat benyújtása után a pályázó egy alkalommal lehetőséget kap a pályázata hiányosságai pótlására. A hiánypótlásról a Gazdasági-Ügyviteli Kabinet írásban tájékozatja a pályázót.

Hiánypótlásra a pályázat elbírálásának időpontjáig van mód.

A pályázat végső elbírálásának időpontja és a BPSZ elnökségének tudomásul vételével: 2017. május 02. (kedd)

A BPSZ Gazdasági-Ügyviteli Kabinet munkatársai a Pályázatokat Elbíráló Bizottság döntését követően soron kívül elkészítik a Támogatási szerződéseket. A pályázaton elnyert összegre vonatkozó Támogatási szerződés négy példányban történő, Támogatott által aláírt szerződésének rendelkezésre állása és a támogatási összegre vonatkozó Felhatalmazó levél banki záradékolt példányának megléte esetén kerül sor a támogatási összegek utalására.

Azon tagegyesület, akinek NEM felróható, hogy a pályázatát nem határidőben vagy hiányosan nyújtotta be, de legfeljebb 5 naptári napon belül mulasztását nem pótolja, vagyis a hiánypótlási határidőt is elmulasztja, az nem részesülhet pályázati támogatásban.

Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a BPSZ-nél fennálló tagsági jogviszonya 2018. március 15. napjáig bármely okból megszűnik, úgy a támogatási összeget köteles a tagsági jogviszonya megszűntét követő 15 naptári napon belül a BPSZ-nek visszafizetni, annak elmaradása esetén a BPSZ, mint kedvezményezett pályázó számlájáról beszedési megbízással leemeltetheti a támogatási összeget.

A pályázati összeg I. részlete felhasználható a 2017. január 01. – 2017. június 30. nap közötti időszakban keletkezett számlák vonatkozásában.

I. részlet elszámolási határideje:

2017. július hó 25. nap (kedd) 14.00 óra

Az elszámoláshoz szükséges SZÁMLAÖSSZESÍTŐT e-mailen is meg kell küldeni az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre!

Az elszámolást egy példányban kell benyújtani azon egyesületeknek, akik elszámolását nem központilag végzi a BPSZ.

II. részlet utalásának feltétele

a pályázaton nyert összeg I. részletének szabályos, a pályázatban szereplő elszámolás határidőre történő, maradéktalan teljesítése és a pályázati adatlapban szereplő dokumentumok hiánytalan benyújtása.

A pályázati összeg II. részlete felhasználható a 2017. július 01. nap – 2017. december 31. nap közötti időszakban keletkezett számlák vonatkozásában.

II. részlet elszámolási határideje:

2018. január hó 31. (szerda) 14.00 óra

 

 

 

Budapest, 2017. március 28. napján.

                                                                                                                               

                                                                                                                           Kardos Pál elnök sk.

Kiadmány hiteléül:

Dr. Hegedűsné Schmidt Ágnes

Gazdasági-Ügyviteli Kabinet vezetője